Izabella Krauze-Tomczyk

Izabella Krauze-Tomczyk

2018 –Izabella Krauze-Tomczykwnioskodawca –Zarząd Oddziału Kartograficznego PTG