top of page

Ogólnopolski konkurs prac dyplomowych z zakresu kartografii i geoinformacji

 

 

Ogólnopolski konkurs prac magisterskich oraz inżynierskich i licencjackich z zakresu kartografii i geoinformacji został zainicjowany przez Zarząd Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w roku 2009. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych, najwartościowszych i najambitniejszych prac dyplomowych z zakresu kartografii oraz geoinformacji, co pośrednio ma także prowadzić do wzrostu poziomu tych prac w skali całego kraju. Istotną rolą konkursów jest także integracja młodzieży z różnych ośrodków naukowych i środowisk akademickich oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie przedmiotu Konkursu.

Pierszy Konkurs odbył się w 2009 roku w Poznaniu – gospodarzem był wówczas Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Przyjęto wtedy zasadę, według której organizację konkursu w kolejnym roku powierza się ośrodkowi naukowemu laureata danego konkursu. Do 2020 roku zorganizowano 12 konkursów w następujących ośrodkach; poniżej lista konkursów (w nawiasach numer konkursu):

 

2009 (I)         –  Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

2010 (II)        –  Zakład Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2011 (III)       –  Zakład Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego

2012 (IV)        –  Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej

2013 (V)         –  Laboratorium Geomatyki i Kartografii, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2014 (VI)        –  Zakład Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego

2015 (VII)       –  Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

2016 (VIII)      –  Katedra Geomatyki i Kartografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2017 (IX)         –  Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

2018 (X)          –  Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

2019 (XI)         –  Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego

2020 (XII)        –  Katedra Geomatyki i Kartografii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej

2022 (XIII)       –  Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej

2023 (XIV)       –  Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego

 

Laureaci Konkursów:

 

2009     Poznań (UAM)

 

I miejsce – Radosław Golba (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): „Zastosowania Numerycznych Modeli Terenu w wizualizacjach i analizach powodziowych”.

II miejsce – Tomasz Prusio (Uniwersytet Wrocławski): „Mapa samochodowa Dolnego Śląska 1:250 000 na podstawie BDO”.

III miejsce – Dawid Pyrdał (Uniwersytet Adama Mickiewicza): „Koncepcję mapy potencjalnych miejsc lokalizacji elektrowni wiatrowych”.

 

2010     Toruń (UMK)

 

I miejsce – Małgorzata Wojnowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): „Interaktywna mapa wybranych zabytków architektonicznych Torunia i powiatu toruńskiego" realizowaną pod kierunkiem dr. hab. Zenona Kozieła.

II miejsce – Alicja Włodarz (Uniwersytet Adama Mickiewicza): „Wykorzystanie Systemu Informacji o Terenie do budowy bazy danych obiektów Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach"

III miejsce – Mariusz Brożyna (Uniwersytet Wrocławski): „Atlas regionalny powiatu kłodzkiego".

Wyróżnienie: Jolanta Knecht (Akademia Górniczo-Hutnicza) za najsprawniej wygłoszoną prezentację.

 

2011     Wrocław (UWr)

 

I miejsce – Anna Horodeńska (Politechnika Warszawska): „Mapa terenu głównego Politechniki Warszawskiej dla osób niewidomych i słabowidzących”.

II miejsce – Łukasz Wielebski (Uniwersytet Adama Mickiewicza): „Wizualizacja kartograficzna dostępności czasowej sieci drogowej dla działań ratowniczych na przykładzie ochotniczych straży pożarnych w gminie Rokietnica”.

III miejsce – ex aequo: Michał Blachowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): „Koncepcja systemu informacji geograficznej gminy Łubianka” oraz Anna Fiedukowicz (Politechnika Warszawska): „Wieloskalowe modelowanie kartograficzne informacji geograficznej w referencyjnych i tematycznych bazach danych przestrzennych”

 

2012     Warszawa (PW)

 

I miejsce –

 

2013     Toruń (UMK)

 

I miejsce – Małgorzata Świerczyńska (Uniwersytet Wrocławski): „Wyznaczanie zmiennych w czasie charakterystyk przestrzennych szeregów czasowych na przykładzie altimetrycznych zmian poziomu oceanu”. Promotor: dr hab. Tomasz Niedzielski.

II miejsce – Paweł Cybulski (Uniwersytet Adama Mickiewicza): „Parametry zmiennych dynamicznych w animacjach czasowych bezrobocia w województwie wielkopolskim przy użyciu technologii Flash”. Promotor: dr hab. Beata Medyńska-Gulij.

III miejsce – ex aequo: Tomasz Panecki (Uniwersytet Warszawski): „Metodyka opracowania uniwersalnej klasyfikacji znaków map dawnych dla geoportalu historycznego”); promotor: dr Izabela Gołębiowska oraz dr inż. Izabela Karsznia oraz Paweł Chrząszcz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): „Charakterystyka chwiejności atmosfery nad obszarami górskimi – analiza na potrzeby sportów lotniczych”; promotor: dr hab Marek Kejna

 

2014     Wrocław (UWr)

 

I miejsce – Olga Jaworska (Wojskowa Akademia Techniczna): „Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego na przykładzie serwisu WWW muzeum na Majdanku”; opiekun mjr. dr. inż. Krzysztof Pokonieczny

II miejsce – ex auquo: Marcin Klecha (Uniwersytet Adama Mickiewicza): „Multimedialna wizualizacja barokowej przestrzeni miejskiej Rydzyny w trzecim wymiarze” oraz Kamil Jawgiel (Uniwersytet Adama Mickiewicza): „Geowizualizacja danych VGI i profesjonalnych na przykładzie pomiarów odoru w Tarragonie (Hiszpania)”; opiekun obu prac dr hab. Beata Medyńska-Gulij

III miejsce – Beata Weintrit (Politechnika Warszawska): „Opracowanie bazy danych pokrycia terenu i analiza czasowa zmian zalesienia Tatrzańskiego Parku Narodowego na podstawie zdjęć satelitarnych SPOT”, promotor – dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska.

 

2015     Warszawa (WAT)

 

I miejsce – Kamila Walenciak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): „Wybrane problemy projektowania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej Olsztyna w świetle zastosowań innowacyjnych metod GIS-u partycypacyjnego”

II miejsce – Magdalena Stec (Uniwersytet Wrocławski): „Wpływ zmiennej w czasie roślinności na dokładność szybkich prognoz hydrologicznych”

III miejsce – ex auquo: Dominika Chądzyńska (Politechnika Warszawska): „Możliwości wizualizacji danych geoprzestrzennych w grach komputerowych na przykładzie symulatora szybowcowego”, Damian Chodkowski (Politechnika Warszawska): „Modelowanie i wizualizacja 3D obwodnicy Konstancina na podstawie danych ALS” oraz Paulina Mroczek (Politechnika Warszawska): „Wizualizacja 3D mapy zagrożenia powodziowego wybranego obszaru z wykorzystaniem danych fotogrametrycznych”

 

2016     Toruń (UMK)

 

I miejsce – Maciej Smaczyński (Uniwersytet Adama Mickiewicza): „Technologia UAV w pozyskiwaniu danych i wizualizacji imprezy masowej”

II miejsce –

III miejsce – Tymoteusz Horbiński (Uniwersytet Adama Mickiewicza): „Geowizualizacja wydobycia kruszywa naturalnego w powiecie gnieźnieńskim w latach 2005 – 2015”.

 

2017     Poznań (UAM)

 

I miejsce –

II miejsce –

III miejsce – Dominik Winiecki (Uniwersytet Adama Mickiewicza): „Baza Danych Obiektów Topograficznych jako podstawa wizualizacji kartograficznej powiatu szamotulskiego”

 

2018     Warszawa (WAT)

 

I miejsce – Daniel Sobczyński (Uniwersytet Warszawski): „Ewolucja krajobrazu na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego”; promotor – dr inż. Izabela Karsznia;

II miejsce – Marcin Spiralski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): „Wirtualne wejście na Pik Młodzieży w Kazachstanie w technologii VR na smartfony”; promotor – prof. Beata Medyńska-Gulij;

III miejsce – Krzysztof Urbański (Politechnika Warszawska): „Wykorzystanie danych fotogrametrycznych z pokładu UAV w inwentaryzacji obiektu zabytkowego”; promotor – dr Krzysztof Bakuła.

 

 

2019     Warszawa (UW)

 

I miejsce – Mateusz Kamiński (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej): „Koncepcja gry mobilnej o tematyce historycznej dla Lublina”. opiekun dr hab. B. Konopska

II miejsce – Magdalena Łukosz oraz Anna Lisowska (Akademia Górniczo-Hutnicza): „Pomiary interferometryczne zmian ukształtowania powierzchni ponad polami geotermalnymi”; opiekun dr hab. inż. A. Malinowska

III miejsca – Nadzieja Avizhych (Uniwersytet Warszawski): „Adaptacja atlasu geograficznego Białorusi dla uczniów słabowidzących i niewidomych”; opiekun dr Izabela Gołębiowska, konsultacja - mgr Mariusz Olczyk.

 

2020     Lublin (UMCS) - [on-line]

 

I miejsce – Hubert Janicki z Politechniki Warszawskiej (kierunek Geodezja i Kartografia) za pracę licencjacką "Wizualizacja Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej przy użyciu wybranego silnika gier" (opiekun dr inż. Jacek Bernard Marciniak)

II miejsce – Natalia Łatacz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek Geografia) za pracę licencjacką "Analiza środowiska geograficznego zbiornika retencyjnego na Stradomce w Blachowni z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych" (opiekunowie dr Andrzej Tyc, dr Michał Laska)

III miejsca – Marcin Pałka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek Geoinformatyka) za pracę magisterską "Metodyczne problemy odtworzenia i zobrazowania 3D obiektu topograficznego, na przykładzie Banku Spółdzielczego Rzemieślników i Rolników w Przemyślu" (opiekun dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS).

 

Wyróżnienia

 

Albert Adolf z Uniwersytetu Warszawskiego  (kierunek Geografia, spec. Geoinformatyka, kartografia i teledetekcja) za pracę magisterską Wykorzystanie technik eksploracji danych (Data Mining) do automatycznej selekcji dróg na mapach ogólnogeograficznych
(opiekun dr inż. Izabela Karsznia)

Michał Halicki z Uniwersytetu Wrocławskiego  (kierunek Geografia, spec. geoinformatyka i kartografia) za pracę magisterską Dokładność hydrologicznych pomiarów altimetrycznych wykonywanych przez satelitę Sentinel-3A na terenie Polski  (opiekun dr hab. Mariusz Szymanowski, prof. UWr)

2022     Warszawa (PW) 

 

I miejsce –

2023     Warszawa (UW) 

 

I miejsce –

 

bottom of page